Juridische Documenten
 • Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (BS, 4 februari 1995)
 • Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor integrale gezinszorg (BS, 22 maart 2000)
 • Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen(BS, 23 juni 2000)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk (BS, 11 januari 2001)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap (BS, 27 februari 2001)
 • 08/06/1999 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector" (CICOV) (B.S.11/09/1999)
 • 17/07/2000 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk (B.S.11/01/2001)
 • 30/03/2010 - Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling (B.S.)
 • 19/12/2008 - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S.24/12/2008)
 • 03/06/2005 - Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S.22/09/2005)
 • 30/03/2010 - Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling (B.S.)
 • Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijkebehandelingsbeleid (23 september 2008). Belgisch Staatsblad, 49410
 • Ministerieel besluit van 9 december 2009 houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëringsvoorwaarden in het kader van de animatiewerking en de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn met een gewezen DAC-statuut (11 januari 2010). Belgisch Staatsblad, 853
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (11 juli 2013). Belgisch Staatsblad, 35615
 • Decreet van 13 februari 2012 tot wijziging van de bepalingen inzake telecommunicatie (24 april 2012). Belgisch Staatsblad, 2065
 • Besluit van 17 november 2011 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de noodzakelijke financiële tussenkomst voor de toekenning van ecocheques ten voordele van in non-profitsectoren tewerkgestelde werknemers, goedkeuring van de verdelingscriteria en vastlegging van het globale bedrag (2 december 2011) Belgisch Staatsblad, 31581
 • 4/10/1994 - Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (B.S.04/02/1995)
 • 22/02/2000 - Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor integrale gezinszorg (B.S.22/03/2000)
 • 15/05/2000 - Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen (B.S.23/06/2000)
 • 17/07/2000 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk (B.S.11/01/2001)
 • 15/12/2000 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap (B.S.27/02/2001)
 • Juriwel. (15/12/2000) besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap. Belgisch Staatsblad: 27/02/2001.
 • Juriwel (16/04/2004). Omzendbrief betreffende de preventie en aanpak van misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers in erkende voorzieningen. Belgisch Staatsblad.
 • Juriwel (03/06/2005). Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. Belgisch Staatblad: 22/09/2005.
 • Juriwel (13/06/2005). Protocol Aanhangsel nr 5 bij het protocol 2 gesloten op 1 januari 2003 tussen de Federale Overheid en Overheden bedoeld in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de grondwet, betreffende het te voeren ouderzorgbeleid, inzake de prijzen die toegepast worden in de instellingen voor opvang of huisvesting van bejaarden. Belgisch Staatsblad: 28/04/2006.
 • Juriwel (01/12/2006). Omzendbrief 2006/26 betreffende openbaarheid van bestuur. Belgisch Staatsblad: 23/03/2007.
 • Juriwel (19/12/2008). Decreet betreffende de organisatie van
 • Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie 4/10/1994 - (B.S.04/02/1995)
 • Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor integrale gezinszorg 22/02/2000 (B.S.22/03/2000)
 • Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen 15/05/2000 (B.S.23/06/2000)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk 17/07/2000 (B.S.11/01/2001)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap 15/12/2000 (B.S.27/02/2001)
 • Juriwel- Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (4 februari 1995). Belgisch Staatsblad, 2639
 • Juriwel- Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor integrale gezinszorg (22 maart 2000). Belgisch Staatsblad, 9036
 • Juriwel - Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen (23 juni 2000). Belgisch Staatsblad, 21981
 • Juriwel - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk (11 januari 2001). Belgisch Staatsblad, 704
 • Juriwel - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap (27 februari 2001). Belgisch Staatsblad, 6176
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk (B.S.01/08/2013)
 • Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S.22/09/2005)
 • Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S.24/12/2008)
 • Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor integrale gezinszorg (B.S.22/03/2000)
 • Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen (BS, 23 juni 2000)
 • 4 APRIL 2014. - Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school (1) 2014-08-20 http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
 • 20 APRIL 2012. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams
 • Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (I) (BS, 27 maart 2014)
 • Koninklijk besluit houdende wijziging van de financiële voorwaarden inzake de verstrekking van het geografische element van de universele dienst in het kader van de elektronische communicatie (BS, 2 april 2014)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (BS, 19 april 2013)
 • Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (1)
 • Koninklijk besluit tot uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (BS, 27 mei 2014)

*Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de organen van de rechtspersonen aangesteld door de Franse Gemeenschap, 15/12/2010, Belgisch Staatsblad, geraadpleegd 16/12/2014

*Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (1), 28/03/2014, Belgisch Staatsblad, geraadpleegd 16/12/2014

*Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 (1), 04/03/2013, Belgisch Staatsblad, geraadpleegd 16/12/2014

*Wet ter bestrijdeing van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, 22/04/2012, Belgisch Staatsblad , geraadpleegd 16/12/2014

* Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1), 28/02/2014, Belgisch Staatsblad, geraadpleegd 16/12/2014